Zprávy

V Brně dne 14.3.2022.

Oznámení termínu konání valné hromady TJ Sokol Brno Židenice.

Valná hromada T.J. SOKOL Brno – Židenice se bude konat dne 31.3.2022 v 18:00 hodin,

ve velké zasedací místnosti u vrátnice, na ul. Gajdošova 18. Pro účast na valné hromadě byl zvolen delegační princip.

Program valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a členů mandátní a návrhové komise.
 3. Plnění usnesení z minulé valné hromady.
 4. Zpráva o činnosti jednoty v roce 2021.
 5. Zpráva matriky za rok 2021.
 6. Zpráva odboru všestrannosti za rok 2021.
 7. Zpráva odboru sportů za rok 2021.
 8. Zpráva o hospodaření v roce 2021.
 9. Návrh rozpočtu na rok 2022.
 10. Zpráva kontrolní komise za rok 2021.
 11. Zpráva výboru o dalších krocích učiněných v roce 2021ve věci směny pozemků na hřišti mezi
  TJ Sokol Brno-Židenice a ŽLTC Brno, věcném břemeni kanalizace a přístupové/příjezdové cestě
  k zadní části sokolovny.
 12. Zpráva výboru jednoty o stavu jednání ve věci výběrového řízení na pronájem nebytových prostor
  pro župní kancelář.
 13. Návrh plánu činnosti jednoty na rok 2022.
 14. Volba starosty, místostarosty, jednatele, členů výboru a členů kontrolní komise, dále vyslanců
  do VH a do PŽ Župy Dr. J. Vaníčka.
 15. Zakončení.

Za výbor T. J. Sokol Brno – Židenice

Taťána Cikurasová, starostka

JUDr. Jana Peclová, jednatelka

 

 
 
 
 
***********************************************************************************************************************************
 

Důležité!!! Čtěte:  Pravidla pro vstup na sportoviště TJ Sokol Brno-Židenice  (aktualizováno 13.9.2021)

Vzhledem k tomu, že se ve školách přestalo testovat, jsme povinni vyžadovat doložení výsledků testování dětí z testovacího místa. Nejsme školské zařízení, proto se na nás nevztahuje jistá úleva, jako např. na školní plavání. Týká se to dětí nad 6 let věku a samozřejmě dospělých. 

Stále platí, že testování je zdarma.

Každá osoba vstupující do vnitřních prostor sokolovny bude mít předepsanou ochranu dýchacích cest. Tuto lze odložit až na sportovišti. Při vstupu do vestibulu předloží pracovníkům vrátnice, cvičitelům, trenérům potvrzení o tom, že:

  a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník (v neměnné skupině/družstvu platí 7 dní),  nebo

  c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu

  d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

  e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb

Úplné znění zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

 

——————-

Pro nájemce tělocvičných prostor platí:

 – zakazuje se vstup do prostor TJ Sokol Brno-Židenice osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 (vypsány výše); provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit,

 – nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru,

 

 Pro členy a protihráče na utkáních:

– sportovní přípravu profesionálních sportovců a sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; pro účastníky pravidelných aktivit organizované sportovní přípravy v neměnném kolektivu platí, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a subjektu organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob kontrolovat splnění podmínek podle bodu I/16 jedenkrát za 7 dnía uvedeným osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že uvedená osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se subjektu organizující sportovní přípravu takové osobě umožnit účast na sportovní přípravě do prokázání splnění podmínek podle bodu I/16; subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava,

 

–  na sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy za podmínky, že se sportovci, rozhodčímu a členům realizačního týmu zakazuje účast na sportovním utkání, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do 6 let věku, nesplňují podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi sportovního utkání se nařizuje při kontrole splnění podmínek podle bodu I/16, vpuštění osob na utkání a vedení evidence účastníků postupovat podle písmene d) obdobně,

 

– organizovanou činnost pěveckých sborů, kterou lze organizovat za dodržení podmínek, že ve skupině je nejvýše 50 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně 1,5 metru, a to za podmínky, že se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do 6 let věku, nesplňují podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi činnosti pěveckého sboru se nařizuje u osob před zahájením činnosti splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi činnosti pěveckého sboru takové osobě umožnit účast na činnosti; organizátor činnosti pěveckého sboru vede evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti.

 ****************************************************************************************************************************************************************************************************

Důležité!!! Čtěte:  Pravidla pro vstup na sportoviště TJ Sokol Brno-Židenice  (aktualizováno 1.9.2021)

 Dle usnesení vlády ze dne 19. srpna 2021 č. 714, podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb. platí pro naše členy, nájemce a protihráče na zápasech tyto podmínky pro vstup osob do vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

Každá osoba vstupující do vnitřních prostor sokolovny bude mít předepsanou ochranu dýchacích cest. Tuto lze odložit až na sportovišti. Při vstupu do vestibulu předloží pracovníkům vrátnice, cvičitelům, trenérům potvrzení o tom, že:

  a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník,  nebo

  c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu

  d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

  e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo

  f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy. (čestné prohlášení zákonného zástupce ke stažení zde:Čestné-prohlášení-školáci

celé znění mimořádného opatření MZČR zde  https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Vláda na jednání dne 23.8.2021 rozhodla o tom, že preventivní testy na onemocnění covid-19 budou i nadále hrazeny ze zdravotního pojištění.

Všichni pojištění tak  budou mít k dispozici jeden antigenní test týdně a dva PCR testy měsíčně.

——————-

Pro nájemce tělocvičných prostor platí:

 – zakazuje se vstup do prostor TJ Sokol Brno-Židenice osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 (vypsány výše); provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit,

 – nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru,

 

 Pro členy a protihráče na utkáních:

– sportovní přípravu profesionálních sportovců a sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; pro účastníky pravidelných aktivit organizované sportovní přípravy v neměnném kolektivu platí, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a subjektu organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob kontrolovat splnění podmínek podle bodu I/16 jedenkrát za 7 dnía uvedeným osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že uvedená osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se subjektu organizující sportovní přípravu takové osobě umožnit účast na sportovní přípravě do prokázání splnění podmínek podle bodu I/16; subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava,

 

–  na sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy za podmínky, že se sportovci, rozhodčímu a členům realizačního týmu zakazuje účast na sportovním utkání, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do 6 let věku, nesplňují podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi sportovního utkání se nařizuje při kontrole splnění podmínek podle bodu I/16, vpuštění osob na utkání a vedení evidence účastníků postupovat podle písmene d) obdobně,

 

– organizovanou činnost pěveckých sborů, kterou lze organizovat za dodržení podmínek, že ve skupině je nejvýše 50 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně 1,5 metru, a to za podmínky, že se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do 6 let věku, nesplňují podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi činnosti pěveckého sboru se nařizuje u osob před zahájením činnosti splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi činnosti pěveckého sboru takové osobě umožnit účast na činnosti; organizátor činnosti pěveckého sboru vede evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti.

 

*****************************************************************************************************************************************************************************************

Vážení členové  jednoty a nájemci.

Z důvodu krizových opatření v nouzovém stavu  přistupujeme k nutným úpravám cvičebních hodin. Zde budeme postupně vkládat informace.

Našim zájmem je cvičit i nadále. Věříme, že se situace brzy zlepší.

Táňa Cikurasová, starostka jednoty a JUDr.Jana Peclová, jednatelka jednoty

Cvičení/tréninky od 5.10.2020 :

 • Rodiče a děti – V pondělí cvičíme venku na hřišti za Sokolovnou. Dodržujte svůj vyhrazený čas RD I 16:00-16:55 a RD II 17:05-18:00

****************************************************************************************************************************************************************************************************

Letní akce 2020 :      Ohlédnutí_za_prázdninami 2020

 

*******************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Informace pro školní rok 2019/2020 najdete v jednotlivých sekcích (po rozkliknutí ikonek)

 

 

Žideničtí sokolíci si doplavali pro vítězství.

Přebor ČOS ve sportovní všestrannosti 2020 – Plavání  29.2.2020   

 

 

********************************************************************************************************************************************************

M O D E R N Í   G Y M N A S T I K A,  TJ  SOKOL BRNO-Židenice

  N á b o r   n o v ý ch   g y m n a s t e k

do přípravného oddělení:  r.nar.  2013, 2014

do závodního oddělení :   r.nar.  2011, 2012

Předpoklady :  štíhlá, temperamentní,  pohybově  nadaná  děvčat

Trénujeme v hale TJ Sokol Brno-Židenice, Gajdošova 18, Brno, rozděleni dle věku a výkonnosti v  pondělí  a  ve  čtvrtek   16,00 – 17,30  hod.  Začínáme 9. září 2019

                            naše oddílové stránky:  www.mgtjsokolzidenice.estranky.cz

**************************************************************************************************

Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení

ve smyslu ust. § 53 odst. 1 zák. 134/2016 Sb. na akci:

„Úprava vzduchu v zrcadlovém sálu“  

1. HEPRO. s.r.o. , Vymazalova 1, 615 00 Brno  288 382 Kč s DPH                                    

2. Barák Hynek, Konečného nám.3, 602 00 Brno  290 114 Kč s DPH                              

3. JEZET, s.r.o., Cejl 7, 602 00 Brno   – vyřazeni pro nesplnění zadávacích podmínek

————————————————————————————————

Výzva k předložení nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení

ve smyslu ust. § 53 odst. 1 zák. 134/2016 Sb. na akci:

„Úprava vzduchu v zrcadlovém sálu“  

Veškeré podrobnosti zde:  Výzva

______________________________________________________________________

 

Memoriál V. Straky – VRŠOVICEGYM – OPEN, 12. ROČNÍK

Cvičenky oddílu Teamgym z T.J.Sokol Brno-Židenice se zúčastnily 12. ročníku Memoriálu V. Straky – VRŠOVICEGYM-OPEN, KTERÝ SE USKUTEČNIL v Praze dne 31. 3. 2019. Soutěžilo se v malém teamgymu (MTG) a v teamgymu junior (TGJ), v disciplínách trampolína a akrobacie. Naši jednotu reprezentovala dvě družstva po devíti a sedmi dívkách pod vedením Katky Jelínkové, Lucky Janouškové, Máji Černé a Bětky Staré.„Závod byl náročný a konkurence družstev byla obrovská. Až jsme se na začátku zalekly.   Nicméně naše závodnice zabojovaly a poslední rozhodně nebyly! Mladší dívky se umístily v MTG na devátém místě a nutno dodat, že měly čtvrtou nejlepší známku za trampolínu.Starší děvčata, která soutěžila v náročnější soutěži TGJ, obsadila krásné 6. místo.

Byla to skvělá zkušenost jak pro nás cvičitelky, tak pro naše cvičenky, protože jsme zjistily, že i když to byl závod s velkou konkurencí výborných gymnastů, naše Sokolky nejsou rozhodně „žádná béčka“!. …A navíc jsme si udělaly pěkný nedělní výlet vláčkem do Prahy.“

                                                                                                                                   Lucie Janoušková, cvičitelka

 

_____________________________________________________________________

Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Brno Židenice, dne 13.3.2019

Valná hromada

1. Schvaluje:

Zapisovatele VH ses. Janu Peclovou

a)Návrhovou a mandátní komisi ve složení ses. Lucie Janoušková-předsedkyně, ses. Martina Slachová, Dagmar Várnayová

b)Volební komisi ve složení ses.Vlasta Pospíšilová- předsedkyně, ses.Jiřina Jánská, Jiřina Pilová

c)Program valné hromady

d)Zprávu výboru o činnosti jednoty

e)Zprávu o hospodaření jednoty za uplynulý rok 2018

f)Navržený rozpočet na rok 2019

g)Zprávu kontrolní komise za rok 2018

h)Plán činnosti jednoty na rok 2019

 1. Bere na vědomí:

a) Zprávu o stavu matriky za rok 2018

b) Zprávu odboru všestrannosti za rok 2018

c) Zprávu odboru sportu za 2018

d) Skutečnost, že jednota nebude mít hospodáře (účetnictví zpracovává externí účetní firma)

 1. Ukládá:

a) Výboru jednoty nadále sledovat vyhlašování dotačních výzev

b) Vedoucím cvičebních jednotek udržovat evidenci úrazů

 1. Valná hromada zvolila:

a) Starostku T.J. Sokol Brno – Židenice Taťánu Cikurasovou

b) Místostarostku T.J. Sokol Brno Židenice Marcelu Bezděkovou

c) Jednatelku T.J. Sokol Brno Židenice JUDr. Janu Peclovou

d) Členy výboru jednoty – Mgr. Vladimíru Štěrbovou, Bětušku Starou, Jana Jurečku,  Ing.Jana Rychlovského

e) Členy Kontrolní komise : Předsedkyni kontrolní komise – Evu Mrázkovou,

    členku Kontrolní komise  Barboru Fričovou, členku Kontrolní komise Hanu Kratochvílovou

f) Náčelníka odboru všestrannosti Pavla Mrázka

g) Náčelnici odboru všestrannosti Terezu Mrázkovou

h) Předsedu odboru sportu Eduarda Smíška

ch) Vyslance jednoty na tříleté volební období pro župní valnou

       hromadu : Janu Peclovou, Taťánu Cikurasovou, Jana Rychlovského,   

       Vlastu Pospíšilovou, Vladimíru Štěrbovou, Jana Jurečku

i) Kandidáty na členství do předsednictva župy – Jana Rychlovského, kandidáty do KK župy – bez návrhu, kandidáty na členství v ústředních orgánech ČOS – bez návrhu:

j) Vzdělavatelku jednoty : Mgr. Vladimíru ŠtěrbovouMaškarní bál TJ Sokol Brno-Židenice

9.3.2019 se uskutečnil tradiční Maškarní bál pro děti s účastí 60 dětí s rodiči a prarodiči. V krásných maskách přšli nejen kluci a holčičky, ale také dospělí, kteří ukázali, že jsou pro každou legraci.

Nechyběl rej masek, ve kterém jsme mohli vidět princezny, víly, mušketýry, hasiče, mravenečka, Spidermana, Batmana, zvířátka a další pohádkové postavy. Nad malými účastníky čněla krásná bílá paní, šejch z bohatého ropného státu, přerostlý skřítek se špičatými oušky nebo mravenčí máma.

Nejde vyjmenovat všechny zdařilé masky, proto jsme ani nesoutěžili, která maska je nejlepší. Nejlepší byli zkrátka všichni, kteří v masce přišli a ti také odešli s nějakou pěknou cenou, kterou si vylosovali.

 

 

 


 
 
Bratr JAN GAJDOŠ

Článek o Janu Gajdošovi, který napsala jeho neteř Mgr. Ivana Gajdošová k příležitosti udělení ŘÁDU BÍLÉHO LVA in memoriam bratru Janu Gajdošovi.   Gajdoš_-_Bílý_lev,_Mgr.Gajdošová :zde rozklikněte

 

 

8.listopadu 2018 – Setkání starostky Táni Cikurasové a bratra Jana Jurečky s neteří Jana Gajdoše paní Ivanou Gajdošovou.

Magistra Ivana Gajdošová nám přinesla na ukázku ocenění, která byla udělena bratru Gajdošovi in memoriam v posledních letech. Po několikaletém úsilí paní Gajdošové o získání státního vyznamenání prezidenta republiky pro Jana Gajdoše, kdy významnou roli sehrála i její kniha „Měl sílu a byl bouřlivák“, přišlo ocenění nejvyšší  ŘÁD BÍLÉHO LVA, který byl Janu Gajdošovi udělen letos na podzim.

Jsme hrdi, že byl bratr Jan Gajdoš jedním z nás!


Cvičenky TJ Sokol Brno-Židenice na Brněnském sletu 2018 – skladba CESTA

 

 

 

_

Děvčata z oddílu TeamGym mládež a dospělí se v letním horku schovaly do stínu a čekají na seřazení sletového průvodu, který půjde na stadion.  Skladbu CIRKUS předvedly jak na brněnském sletu tak i v Praze.

________________________________________________________________________

Obsazeno!

Poslední tři volná místa v srpnovém termínu LPT Sokolka 2018, pro chlapce a děvčata – ročníky 2007 – 2013

V termínu:     6.8. – 10.8. 2018

Místo : SOKOL-KA  při TJ SOKOL Brno-Židenice, Gajdošova 18-22

Náplň: zábavné hry s tematikou života amerických indiánů, vědomostní stezka odvahy, cvičení v tělocvičně a na bezpečném hřišti, koupání v bazénu. A nebude chybět ani   taneční párty na rozloučenou.

Cena : 1 600,-Kč

Termín přihlášek : do 31.5.2018 (do naplnění)

Platba : převodem 1345207319/0800, VS 110,

do textu jméno dítěte

V ceně :  svačinka, oběd, svačinka, ovoce, nápoje, pamlsky

Kontakt: Táňa Cikurasová,  sokolzidenice@volny.cz,tel: 548 538 271, 606 109 599

SOKOL-KA 2018 příměstský tábor+ přihláška

***************************************************************************************************Tělocvičná akademie a Výstava v TJ Sokol Brno-Židenice

 Ve středu 18.4.2018 se uskutečnila v židenické sokolovně „Tělocvičná akademie“ a po skončení akademie byla zahájena Výstava“. Obě akce byly pořádány k trojici významných výročí:

*  k 100. výročí vzniku Československé  republiky

*  k 110. výročí slavnostního otevření židenické sokolovny

*  k  příležitosti konání XVI. Všesokolského sletu.

Akademii zahájila starostka Táňa Cikurasová přivítáním všech přítomných. V úvodní řeči připomněladůležité události  ve 110 –ti leté historii jednoty, které jednotu poznamenaly ať pozitivně, avšak častokrát i negativně.

Akademie probíhala od 16:45 hod. do 18:15 hod. v tělocvičně. Vystoupení si připravilo několik židenických oddílů, které postupně uváděla náčelnice odboru všestrannosti Terka Mrázková.

Jako první vystoupily dámy z Ženského pěveckého sboru, které potěšily duši starších diváků několika sokolskými a lidovými písněmi. Následovala ukázka z cvičební hodiny oddílu předškolních dětí. Poté pásmo cvičení dětí z oddílu TeamGym junior, které předvedly nejen své pěkné výkony, ale také ukázku sletové skladby „V peřině“, kterou nacvičují pod vedením sestry Bětky Staré. Členové oddílu TeamGym mládež a dospělí, ve kterém se soustřeďují členové od 18-ti let výše, předvedli své umění na trampolíně, ukázku z pódiové skladby a ze skladby sletové pod názvem „Cirkus“. Díky legračnímu pojetí vystoupení rozesmáli nejednoho diváka. Následoval krásný zážitek z vystoupení moderních gymnastek pod vedením Marcely Bezděkové. Naše děvčata v loňském roce získaly krásné 2. a 3. místo na Mistrovství ČR. Pánové z oddílu sportovní šermu předvedli divákům tento nevšední sport. Dětem se tajil dech při zvonění kordů.   I vystoupení mladších a starších žáků pod vedením Miloše Světlíka, bylo zajímavou ukázkou tělocvičného vyžití. V závěru akademie se rozezvučila sletová skladba „Cesta“. Členky jednoty pod vedením Vlasty Pospíšilové rozveselily publikum, které tleskalo do rytmu až do samého závěru.

Při rozloučení, stejně jako v úvodu, připomněla starostka divákům pozvání na zajímavou výstavu, kterou ve velké zasedací místnosti připravil bratr Jan Jurečka. Výstava je zpřístupněna do 4. května.

 

Akademie 2018 – vystoupení družstev dětí  TGJ, cvičitelé: Bětka Stará, Lucka Janoušková, Katka Jelínková, Terka a Pavel Mrázkovi,  Radek Milán

               

 

 

Akademie 2018- vystoupení moderních gymnastek

 

Akademie 2018 – vystoupení žen se sletovou skladbou „Cesta“

 

**************************************************************************************************

Výzva k předložení nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ust. §53 odst.1 zák. 134/2016 Sb. na akci: „Rekonstrukce šaten, sociálních zařízení, vrátnice, jednací místnosti a chodeb u hlavního vchodu“.

Vyberove rizeni -rekonstrukce šaten, soc.zař.,… u hl. vstupu

Sokol_Židenice-rek-ce_šaten_a_soc.zařízení-specifikace pro VŘ

 

********************************************************************************************

Zápis z mimořádné  schůze výboru T.J.SOKOL Brno-Židenice  ze dne 21.8.2017

ve věci vyhodnocení výběrového řízení   „Rekonstrukce střechy na hlavní budově“

 s tímto programem:

– volba hodnotící komise

– vyhodnocení výběrového řízení 

 Datum a hodina zahájení schůze:  21.8.2017 v 19.15 hod.

Přítomni: ses.Cikurasová, ses. Peclová,  br. Jurečka, ses. Bezděková, ses. Stará, br. Rychlovský, ses. Štěrbová

Ses. Peclová oznamuje, že schůze výboru je vzhledem k počtu členů usnášeníschopná a konstatuje, že členové výboru dostali po rozlepení obálek dne 3.8.2017 k dispozici všechny nabídky k prostudování.

a/ hodnotící komise

Výbor se jednomyslně usnesl, že členy hodnotící komise budou všichni přítomní členové výboru

b/ Vzhledem k tomu, že se členové výboru v mezidobí podrobně seznámili s jednotlivými nabídkami, přičemž jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena, mohla hodnotící komise přistoupit k vyhodnocení a rozhodla takto:

 1. FALTON s.r.o., IČ 4690580,
Langrova 1061/43, Slatina, 627 00 Brno
 

 

Nabídka je ve výši 695 985,-  Kč včetně DPH

– smlouva o dílo obsahuje jak požadovaný termín plnění, tak záruku 5 let

 

 1. AKB Czech, s.r.o. Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno, IČ60321164

 

Nabídka je ve výši 732 142,-  Kč vč. DPH

– smlouva o dílo obsahuje jak požadovaný termín plnění, tak záruku 5 let

 

 

 1. PRESL, s.r.o.,IČ26915791,
  Komárovská 666/3, Komárov, 617 00 Brno

 

Nabídka je ve výši 791 091,- Kč včetně DPH

– smlouva o dílo obsahuje jak požadovaný termín plnění, tak záruku 5 let

 

7 členové  pro 

0 proti

0 zdržel se hlasování

Schůze výboru ukončena ve 20.10  hod

Zapsala: Cikurasová

Zápis ověřil:

JUDr.Jana Peclová ……………………………..

Jan Jurečka………………………………………

Jan Rychlovský…………………………………….

__________________________________________________________________________________

Sportovní odpoledne

Ve středu 7.6.2017  se uskutečnilo Sportovní odpoledne pořádané naší jednotou pro děti  z oddílů Batolata, Sokolka, Předškoláci, Rodiče a děti, ale také pro jejich kamarády, rodiče, prarodiče a sourozence. Od 16:00 do 18:00 hodin bylo na hřišti za židenickým Sokolem veselo. Tým cvičitelek – Vlaďka Štěrbová, Olga Chalupová, Jana Motlová a Terka Mrázková, v čele s Bárou Pachtovou, která sportovní odpoledne zorganizovala, připravily pro děti několik disciplín (hod do dálky, skok daleký, skok přes překážku a další), které děti postupně absolvovaly a po každém výkonu obdržely do svého sportovního sešitku razítko.

Po dokončení závodu  každý účastník  předložil svůj sešitek u prezence, kde k zasloužené pochvale obdržel i sladkou odměnu.

Náladu nám nezkazilo ani měnící se počasí. Děti prokázaly zdatnost i v neplánované disciplíně a to v evakuaci před deštěm z hřiště do tělocvičny. I tu absolvovaly na jedničku.

Sportovního odpoledne se zůčastnilo 68 dětí z našich oddílů a odhadem kolem 25 sourozenců a kamarádů.

Všem dětem děkujeme za účast a za ukázku pěkných sportovních výkonů, na které ve školním roce pilně trénovaly ve svých oddílech.

Z leva cvičitelka dětí Vlaďka Štěrbová a paní učitelka ze Sokolky Jana Motlová      Bára Pachtová – organizátorka Sportovního odpoledne a cvičitelka oddílu předškoláků


Malí závodníci si zařádili v tělocvičně na opičí dráze.

Déšť ustal, závod byl úspěšně dokončen na prosluněném hřišti.

___________________________________________________________________________________

Výzva k předložení nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení    

   ve smyslu ust. § 53 odst. 1 zák. 134/2016 Sb. na akci:

                   „Rekonstrukce střechy na hlavní  budově“

 a/ identifikační údaje zadavatele

Tělocvičná jednota Sokol Brno – Židenice

se sídlem Brno-Židenice, Gajdošova 18-22, PSČ 615 00

IČ: 00530697,

zast. Taťánou Cikurasovou, starostkou a JUDr. Janou Peclovou, jednatelkou

vyzývá k předložení nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu

ust. § 53 odst. 1 zák. 134/2016 Sb. na akci

„Rekonstrukce střechy na hlavní  budově“

 b/ informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je rekonstrukce střechy na hlavní  budově TJ.Sokol Brno-Židenice na ulici Gajdošova 18-22, 615 00 Brno, stavba č.p. 1300, k.ú. Židenice.

Výpis položek předmětné rekonstrukce a výměry jsou nedílnou součástí této výzvy.

Práce je nutno provést v období od 1.10.2017 do 30.10.2017

Zadavatel požaduje podrobný rozpočet cen za materiál a práci bez DPH a s DPH.

Zadavatel požaduje předložení návrhu smlouvy o dílo.

 c/ zadávací dokumentace,  podmínky přístupu nebo poskytnutí zadávací dokumentace podle § 53 odst. 3

Zadávací dokumentace obsahuje výpis položek a výměr a je po celou dobu trvání výzvy zveřejněna na webu zadavatele a ve vitríně TJ na ul. Gajdošova 18.

Zájemci mají možnost přístupu do instalačních prostor pro vlastní zaměření v termínu 17.7.2017 v 9:00hod., po domluvě na tel. čísle 548538271, nebo na e-mailové adrese sokolzidenice@volny.cz.

d/ lhůta a místo pro podání nabídky

v listinné podobě v českém jazyce nejpozději do 31.7.2017, doporučeně poštou nebo osobně /po tel. domluvě na tel. čísle 548538271, nebo na e-mailové adrese sokolzidenice@volny.cz.,/  do sídla zadavatele

e/ Kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání:

– splnění podmínek základní kvalifikace dle ust. § 74 zák. 134/2016 Sb. – předložení čestného prohlášení  

– splnění podmínek profesní kvalifikace dle ust. § 77 zák. 134/2016 Sb. – předložení  kopie výpisu z OR nebo živnostenských listů, ze kterých vyplývá příslušný  předmět podnikání

/originál ne starší jak 90 dnů bude poskytnut zadavateli k nahlédnutí/

– předložení kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu

  způsobenou dodavatelem třetí osobě / originál bude poskytnut zadavateli k nahlédnutí/

f/ kriteria pro hodnocení nabídek

– nejnižší nabídková cena 100%

g/  Výhrada zadavatele dle ust. § 53 odst. 5 zák. 134/2016 Sb.

Zadavatel si vyhrazuje právo oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na svém profilu. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

h/ Zrušení zakázky bez udání důvodu

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání této zakázky kdykoliv bez udání důvodu zrušit.

V Brně dne 19.6.2017

Taťána Cikurasová, starostka    a    JUDr. Jana Peclová jednatelka

TJ Sokol Brno-Židenice, Gajdošova 18/22, 615 00 Brno, IČ 0053697

Stavba :  Sokol Židenice 1300/18   Rozpočet:    
Objekt :  budova č. or. 18   rekonstrukce střechy
             
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce        
1 319202331R00 Vyrovnání povrchu zdiva přizděním,oprava atiky  m 28,00    
  Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce        
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější        
2 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá složitost 1-2 požární zídky tl. 30-40mm m2 14,00    
  Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější        
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy        
3 949941101R00 Výsuvná šplhací plošina, motorický zdvih,  den 30,00    
  Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy        
Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady        
4 VRN Dopravní žebřík,kontejner,zábor komunikace včetně místních poplatků za ZUK, 30 dní kompl 1,00    
  Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady        
Díl: 762 Konstrukce tesařské        
5 762331933R00 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.8 m 20% výměna poškozených prvků krovu m 125,00    
6 762332933RT2 Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod hranolů 140 x 200 mm, 20% výměna poškozených prvků m 125,00    
7 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm pod úžlabím m2 12,00    
8 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých pod úžlabím m2 12,00    
9 762342203RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 – 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm m2 297,00    
10 762342204RT4 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm m2 297,00    
11 762342811R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm  m2 297,00    
12 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy  m3 3,57    
13 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m  % 1 200,57    
  Celkem za 762 Konstrukce tesařské        
Díl: 764 Konstrukce klempířské        
14 764231460R00 Lemování Ti Zn plechem zdí,tvrdá krytina,rš 660 mm  m 28,00    
15 764241440R00 Lemování trub z Ti Zn, vlnitá krytina, D do 200 mm  kus 2,00    
16 764252403R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm demontáž a zpětná montáž bez dodávky m 26,00    
17 764291430R00 Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 400 mm  m 16,00    
18 764292450R00 Úžlabí z Ti Zn plechu, rš 660 mm  m 18,00    
19 764331851R00 Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45°  m 28,00    
20 764361320R00 Okno střešní z TiZnplechu,krytina vlnitá,60 x 60cm  kus 2,00    
21 764361810R00 Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 30°  kus 2,00    
22 764391840R00 Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30°  m 16,00    
23 764392851R00 Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°  m 18,00    
24 764530440RT2 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm nalepení Enkolitem m 28,00    
25 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m  % 639,66    
  Celkem za 764 Konstrukce klempířské        
Díl: 765 Krytiny tvrdé        
26 765312810R00 Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti  m2 297,00    
27 765313111RS2 Krytina Brněnka 14, střech jednoduchých z tašek engobovaných, včetně  tašek větracích 40ks m2 297,00    
28 765313132RS2 Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás Top Roll z hřebenáčů engobovaných m 25,50    
29 765313181R00 Přiřezání a uchycení tašek drážkových  m 68,00    
30 765313188R00 Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm AERO 46 TIZN m 26,00    
31 765313663U00 Protisněhová taška Franc/Brn14 engoba, 2 řady prostřídány nad žlabem kus 100,00    
32 765318861R00 Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti hřeben a nároží m 25,50    
33 765901131R00 Fólie podstřešní paropropustná Tyvek Solid +15% prořez m2 341,55    
34 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m  % 2 403,13    
  Celkem za 765 Krytiny tvrdé        
Díl: 783 Nátěry        
35 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x  m2 297,00    
  Celkem za 783 Nátěry        
Díl: M21 Elektromontáže        
36 M21 Hromosvod dodávka+montáž +revize střešní část kompl 1,00    
  Celkem za M21 Elektromontáže        
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot        
37 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP  t 17,53    
38 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží  t 17,53    
39 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  t 17,53    
40 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km  t 333,09    
41 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  t 17,53    
42 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  t 17,53    
43 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti  t 17,53    
  Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot        

__________________________________________________________________________________

Něco z historie:

Před 135 lety se konal I. všesokolský slet
Praha, 15. 6. 2017 – V neděli 18. června uplyne přesně 135 let od konání I. všesokolského sletu. V roce 1882 slavil Sokol Pražský dvacet let od svého vzniku. Jeho náčelník, doktor Tyrš, se rozhodl oslavit kulatiny vskutku monumentálně hromadným cvičením na Střeleckém ostrově, které vešlo do sokolské historie jako I. všesokolský slet. Proč padla volba právě na Střelecký ostrov? V Praze totiž tehdy nebylo jiného tak velkého a vhodného místa.
Přípravy Jubilejní slavnosti, jak se tehdy slet nazýval, probíhaly celý rok. Jsou dochované korespondenční lístky, kde venkovské jednoty potvrzovaly svoji účast. Nakonec do Prahy dorazilo účastníků požehnaně – ze 76 sokolských jednot a také hosté z Polska a Ameriky.
Dne 16. června 1882 byli uvítáni první účastníci sletu a hned následujícího dne se uskutečnila finální zkouška jednotlivých sletových skladeb. Večer téhož dne se konalo slavnostní představení v Novém (Národním) divadle, kde herec Vojtěch Slukov přednesl pozdravnou báseň od Svatopluka Čecha.
Na Střeleckém ostrově bylo přes sedm stovek cvičenců, ale slavnostního průvodu Prahou před vystoupením se zúčastnilo 1572 sokolů s 57 sokolskými prapory. Celý průvod doprovázela Kmochova hudba z Kolína a vyvrcholení celé akce bylo na Střeleckém ostrově. Zde cvičilo pod vedení dr. Miroslava Tyrše na 720 sokolů oblečených do jednotných úborů. Cvičenci se neřídili hudbou, jak tomu bylo u pozdějších sletů, ale údery tyče do ozvučné desky. Předvedeno bylo 10 sletových skladeb, a to jak prostných, tak i cvičení na nářadí. Celkově se představilo na 40 družstev a přehlídce přihlíželo 3000 diváků. Závěr dne byl obohacen předáním stříbrného věnce dr. Miroslavu Tyršovi a velkolepým ohňostrojem.
Stovky cvičenců, nadšené davy v ulicích a oslavné články v tisku. Tak to v Praze vypadalo při prvním všesokolském sletu 18. června roku 1882. Náčelník Sokola Miroslav Tyrš ho tehdy uspořádal navzdory nevoli rakouských úřadů. Úspěch u českých vlastenců byl ale tak velký, že císařství další slet zakázalo a mohl se konat až po dlouhých devíti letech – v roce 1891 ve spojení s Jubilejní výstavou v Praze.

_________________________________________________________________________________

Příměstský tábor pro moderní gymnastky

se bude konat od 14.-18.8.2017 od 8,30- 16 hod.

v prostorách SOKOLA, Gajdošova 18, Brno.

Kromě protažení našich lenošných těl budou na programu hry, výlet, pokud bude horko, koupání.

Příměstský tábor je pro děvčata 8letá a starší.

Přihlášky do konce června, posílejte na adresu Sokola nebo  ma.bezdekova@seznam.cz. Ještě máme volná místa!

Cena :  1500,- Kč

__________________________________________________________________________________

Oddíly –  Batolata, Sokolka, Předškoláci, Rodiče a děti pořádají:

Sportovní odpoledne

KDY: 7.6.2017  – od 16:00 do 18:00 hodin

KDE: Na hřišti za sokolem

(v případě špatného počasí v tělocvičně)

S sebou: sportovní oblečení, pití, dobrou náladu

Akce je určena pro všechny děti z oddílů Batolata, Sokolka, Předškoláci, Rodiče a děti +přátele (vezměte s sebou i rodiče, prarodiče, sourozence, kamarády …)

Program: soutěže a hry s atletickým zaměřením

sportovní odpoledne 7.6.

 

[srp thumbnail_width=“150″ thumbnail_height=“100″ post_title_nolink=“yes“ post_content_length=“200″ post_date=“yes“ string_break=“……..“ date_format=“j. F Y“ theme_widget_styles=“default“ theme_widget_show_on=“all“]

Přejít na začátek