TJ Sokol Brno - Židenice: Gajdošova 18, 615 00 Brno, tel: 548 538 271, e-mail: sokolzidenice@volny.cz

TJ Sokol Brno Židenice

Povinnosti cvičitele

Vedoucí cvičební hodiny včetně případného zástupce je stanoven vedoucím oddílu a má potřebnou kvalifikaci.

Vedoucí cvičební hodiny zajistí :

– evidenci docházky cvičenců
– přezouvání cvičenců a pomahatelů na vyhrazeném místě
– úklid nářadí a náčiní po ukončení cvičební jednotky
– zápis o poškození nářadí a náčiní do knihy závad umístěné na vrátnici
– nahlásí provozní závady na vrátnici
– hlášení úrazu při cvičební jednotce do knihy úrazů na vrátnici
– dodržování rozvrhu cvičebních hodin
– vybírání příspěvků

Je seznámen s :

– umístěním lékárničky v budově TJ Sokol
– provozním řádem TJ Sokol

Je oprávněn :

– požadovat klíče od nářaďoven a skříní včetně hudební skříně
– vykázat cvičence, který nemá zaplacen příspěvek
– vykázat cvičence, který porušuje provozní řád
– vykázat cvičence, který opakovaně porušuje nařízení cvičitele
Pokud se jedná o nezletilého, informuje zákonného zástupce o této skutečnosti.

Vedoucí cvičební hodiny informuje členy TJ ve své cvičební hodině o zprávách, předaných výborem TJ Sokol :

– cvičební hodina mimo rozvrh – jen po odsouhlasení výborem TJ
– cestovné žákovských a dorosteneckých kategorií na soutěže, do kterých byli přihlášeni se souhlasem výboru TJ na základě doložení jízdenek – pouze závody mimo Brno os. automobil jen při účasti minimálně 3 závodníků – cena za 1 km 3,00 Kč
– veškeré požadavky na materiální vybavení se předávají ke schválení výboru prostřednictvím vedoucího
– veškeré paragony na proplacení musí být předány v měsíci nákupu, nejpozději 5. den následujícího měsíce

Za svůj oddíl / oddělení předává výboru TJ :

– návrhy aktivity pro větší informovanost o činnosti naší TJ
– informace o účasti svých členů na akcích mimo TJ

Informace, dotazy a požadavky: sokolzidenice & volny.cz
výbor TJ Sokol Brno Židenice

Tvorba webových stránek: Webklient