TJ Sokol Brno - Židenice: Gajdošova 18, 615 00 Brno, tel: 548 538 271, e-mail: sokolzidenice@volny.cz

TJ Sokol Brno Židenice

Provozní a návštěvní řád

            

           PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 1. J. SOKOL BRNO- ŽIDENICE

Gajdošova 18-22, 615 00 Brno

Sportovní hala, tělocvična s pódiem a nářaďovnou, zrcadlový sál 1,2, hala stolního tenisu, šermírna, vše s přilehlým sociálním zázemím ( šatny, WC, sprchy) a zázemím technickým (kotelna,…) poskytuje podmínky pro tělovýchovné a sportovní aktivity členů tělocvičné jednoty, studentů a dalších zájemců o sport. V hale, tělocvičně a šermírně lze provozovat  florbal, volejbal a další míčové sporty, badminton, šerm, sportovní a moderní gymnastiku, cvičení malých dětí a žactva, aerobik, zdravotní cvičení. Hala stolního tenisu se třemi stoly slouží k tréninkům a zápasům, zrcadlové sály jsou určeny pro moderní gymnastiku  a jiná kondiční nebo rekreační cvičení.

Provozní a návštěvní  řád T.J. Sokol Brno Židenice obsahuje souhrn pokynů, které upravují organizaci a provoz v objektu, dodržování pořádku a bezpečnosti v celém zařízení, včetně funkčně souvisejících prostor a příslušenství.

Provozní a návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které se v prostorách objektu pohybují (sportovci, trenéři, příchozí veřejnost).

 

Všeobecná část provozního a návštěvního řádu:

 1. Vstup osob do cvičebních prostor je povolen pouze cvičícím a to pod vedením pověřeného vedoucího cvičení, trenéra, učitele, cvičitele nebo jiné pověřené osoby, dále sportovcům a skupinám majícím s T.J. Sokol Brno Židenice uzavřenou smlouvu o pronájmu.
 1. Při vstupu do Sokolovny je povinností každé osoby ohlásit se na vrátnici, kde budou písemně zaznamenáni a poučeni o nutnosti přezouvání, popřípadě možnosti  vstupu v návlecích na obuv.
 1. Provozní doba je určena rozvrhem hodin a smlouvou o pronájmu.
 2. Všechny osoby v objektu jsou povinny ochraňovat majetek T.J.Sokol Brno-Židenice před poškozením, ztrátou nebo zničením.
 1. V celém objektu a ve všech funkčně souvisejících prostorách je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 1. Do prostor Sokolovny je zakázáno vodit zvířata, vyjma asistenčních psů.
 2. V prostorách Sokolovny není dovoleno ukládat kola, motocykly, dětské kočárky, případně jiné objemné předměty.
 1. Za jednotlivé sportovní skupiny zodpovídá vedoucí cvičení, trenér, učitel, nebo jiná pověřená osoba, která je povinna :

    – nahlásit  na vrátnici  své příjmení a za kterou sportovní skupinu zodpovídá. Klíče od šaten a skladů nářadí, které  

      obdrží    na vrátnici, po ukončení tréninku/cvičení vrátí zpět na vrátnici

    – ohlásit zjištěné, případně způsobené nedostatky nebo závady.

    – informovat členy své skupiny, aby neodkládali cennosti na přístupná místa ašatny pečlivě zamykali.

    – v případě krádeže majetku tuto skutečnost ohlásit na vrátnici T.J. Sokol Brno Židenice, ihned zavolat policii ČR.

   – v případě úrazu přivolat zdravotnickou pomoc, úraz nahlásit na vrátnici

     (jméno, příjmení, čas, kdy k úrazu došlo).

 

 1. Sportovcům, trenérům a příchozí veřejnosti je zakázáno vstupovat do služebních a technologických prostor Sokolovny.
 1. Sportovci, učitelé, trenéři a cvičitelé vstupují do cvičebních prostor v čisté sportovní halové obuvi se světlou podrážkou.
 1. Doprovodu cvičenců je vstup do cvičebních prostor zakázán. Akce s účastí veřejnosti (Akademie, turnaje) musí být nahlášeny minimálně 1 týden dopředu. Pouze tehdy bude veřejnosti umožněn vstup do cvičebních prostor a to výhradně v přezůvkách či návlecích na obuv.

                                 Provozně – bezpečnostní část provozního a návštěvního řádu

 1. Vstup sportovců a cvičenců do cvičebních prostor je možný pouze pod dozorem cvičitele, učitele, nebo jiné zodpovědné osoby. Sportovci a cvičenci přichází do Sokolovny maximálně 10 min. před zahájením hodiny a po skončení cvičební/tréninkové  hodiny se nezdržují v prostorách a opouští Sokolovnu nejpozději do 15 minut.
 1. V tělocvičných prostorách, chodbách a šatnách je zakázáno jíst, pití pouze v lahvích bezpečných proti vylití.
 1. Přístup veřejnosti do Sokolovny je možný jen hlavním vchodem.
 2. Učitelé, trenéři, cvičitelé zodpovídají za správné využívání vnitřního sportovního zařízení a za šetrnou manipulaci s vybavením (mantinely, branky,  sloupky, kůly, sítě) při změnách sportů na ploše haly.
 1. Každý nájemce je povinen předložit seznam oprávněných osob k vedení a organizování sportovní a tělovýchovné činnosti.
 1. Před ukončením cvičební hodiny jsou cvičitelé, učitelé, trenéři a nájemci povinni zajistit uložení sportovního vybavení na vymezené místo a zkontrolovat jeho počty.
 1. Příchod do cvičebních prostor a jejich opuštění se řídí přesně rozvrhem hodin, za jehož dodržování zodpovídají cvičitelé, trenéři, učitelé, nájemci.
 1. Nájemce může využívat cvičební prostory a sociální zařízení pouze v souladu s nájemní smlouvou.
 1. Nájemce je povinen dodržovat běžné zásady hygieny v šatnách, v sociálním  zařízení šetřit vodou a elektřinou a nezasahovat do regulace topných těles.

 

                      Údržba a hygiena v prostorách Sokolovny:

 1. Úklid sportovních ploch se vykonává 2 x denně v souladu s rozvrhem. Denně  je prováděna hygiena a úklid ploch a povrchů na chodbách, v šatnách a sociálních zařízeních s použitím čistících a dezinfekčních prostředků (SAVO, Krystal, Pulirapid, Savo WC, AVA prášek). Sociálnímu zařízení u cvičebních prostor  (toaletám, sprchám) a šatnám je věnována zvláštní péče, především před cvičením malých dětí a žáků, dále pak před příchodem a po odchodu studentů. (Pracovníci pověřeni úklidem  kontrolují sociální zařízení po každé cvičební hodině).
 1. Úklid pódia, zrcadlového sálu a ploch a povrchů v administrativní části budovy se provádí  minimálně 2x týdně, sociálního zařízení 1 x denně. Úklid technických prostor (sklady, kotelna, místnosti, kde jsou umístěny plynoměry a vodoměry) se provádí 1 x měsíčně
 1. Teplota ve cvičebních prostorách je udržována podle povětrnostních a klimatických podmínek. Větrání cvičebních prostor probíhá po každé cvičební  hodině.
 1. Šatny a sociální zařízení využívají jednotlivé skupiny dle rozvrhu tak, aby se nekřížily a v mezičase bylo možno provést úklid a větrání.
 1. Pro úklid tělocvičných prostor je vyčleněna úklidová místnost, ve které se nachází úklidové potřeby, čistící a dezinfekční prostředky.

                                          Provozní pracovníci – vrátní (PP):

 1. PP zodpovídají za klíčový režim a jeho dodržování. Klíče jsou uloženy na vrátnici. Jednotlivé klíče od šaten a sociálních zařízení se zapůjčují jen cvičitelům, trenérům a učitelům, popřípadě pověřeným osobám. PP provede záznam. Klíče od provozních prostor a kanceláří se vydávají pouze osobám v seznamu, který mají PP uložen na vrátnici. Příchozí osoby požadující přístup do kanceláří, PP ohlásí telefonicky v kanceláři a teprve po ohlášení a  zaznamenání vpustí  osoby do administrativních prostor.
 1. PP jsou povinni několikrát denně projít a zkontrolovat všechny používané prostory, zajistit řádné uzavření oken, zhasnutí osvětlení a vypnutí elektrických tepelných spotřebičů a v případě, že končí provoz v objektu, zajistit uzamčení vstupních dveří a nouzových východů.
 1. PP jsou povinni uzavřít hlavní uzávěry energií při poruchách rozvodů energií nebo při mimořádných situacích a informují neprodleně příslušné úřady a  kancelář T.J. Hlavní  uzávěry médií jsou v objektech viditelně označeny.
 1. PP musí být seznámeni s požárními předpisy a absolvovat školení bezpečnosti práce.
 1. Pověření pracovníci dohlíží v průběhu dne (min. 3X denně) na provoz kotelny, ohřev vody,……..
 1. Pracovníci pověřeni starostou T.J. jsou oprávněni v případě nedodržení provozního řádu zrušit cvičební (tréninkovou) hodinu a vykázat uživatele bez náhrady z objektu.
 1. Ohlašovna požáru se nachází na vrátnici Sokolovny, stejně tak ohlašovna úrazů a havárií.

                                             V Brně dne 1.9.2019

 

Taťána Cikurasová, starostka          JUDr. Jana Peclová, jednatelka

                                           T.J.Sokol Brno Židenice

 

Tvorba webových stránek: Webklient