TJ Sokol Brno - Židenice: Gajdošova 18, 615 00 Brno, tel: 548 538 271, e-mail: sokolzidenice@volny.cz

TJ Sokol Brno Židenice

Cvičenky TJ Sokol Brno-Židenice na Brněnském sletu 2018 – skladba CESTA

_

Děvčata z oddílu TeamGym mládež a dospělí se v letním horku schovaly do stínu a čekají na seřazení sletového průvodu, který půjde na stadion.  Skladbu CIRKUS předvedly jak na brněnském sletu tak i v Praze.

________________________________________________________________________

Obsazeno!

Poslední tři volná místa v srpnovém termínu LPT Sokolka 2018, pro chlapce a děvčata – ročníky 2007 – 2013

V termínu:     6.8. – 10.8. 2018

Místo : SOKOL-KA  při TJ SOKOL Brno-Židenice, Gajdošova 18-22

Náplň: zábavné hry s tematikou života amerických indiánů, vědomostní stezka odvahy, cvičení v tělocvičně a na bezpečném hřišti, koupání v bazénu. A nebude chybět ani   taneční párty na rozloučenou.

Cena : 1 600,-Kč

Termín přihlášek : do 31.5.2018 (do naplnění)

Platba : převodem 1345207319/0800, VS 110,

do textu jméno dítěte

V ceně :  svačinka, oběd, svačinka, ovoce, nápoje, pamlsky

Kontakt: Táňa Cikurasová,  sokolzidenice@volny.cz,tel: 548 538 271, 606 109 599

SOKOL-KA 2018 příměstský tábor+ přihláška

***************************************************************************************************Tělocvičná akademie a Výstava v TJ Sokol Brno-Židenice

Ve středu 18.4.2018 se uskutečnila v židenické sokolovně „Tělocvičná akademie“ a po skončení akademie byla zahájena Výstava“. Obě akce byly pořádány k trojici významných výročí:

*  k 100. výročí vzniku Československé  republiky

*  k 110. výročí slavnostního otevření židenické sokolovny

*  k  příležitosti konání XVI. Všesokolského sletu.

Akademii zahájila starostka Táňa Cikurasová přivítáním všech přítomných. V úvodní řeči připomněladůležité události  ve 110 –ti leté historii jednoty, které jednotu poznamenaly ať pozitivně, avšak častokrát i negativně.

Akademie probíhala od 16:45 hod. do 18:15 hod. v tělocvičně. Vystoupení si připravilo několik židenických oddílů, které postupně uváděla náčelnice odboru všestrannosti Terka Mrázková.

Jako první vystoupily dámy z Ženského pěveckého sboru, které potěšily duši starších diváků několika sokolskými a lidovými písněmi. Následovala ukázka z cvičební hodiny oddílu předškolních dětí. Poté pásmo cvičení dětí z oddílu TeamGym junior, které předvedly nejen své pěkné výkony, ale také ukázku sletové skladby „V peřině“, kterou nacvičují pod vedením sestry Bětky Staré. Členové oddílu TeamGym mládež a dospělí, ve kterém se soustřeďují členové od 18-ti let výše, předvedli své umění na trampolíně, ukázku z pódiové skladby a ze skladby sletové pod názvem „Cirkus“. Díky legračnímu pojetí vystoupení rozesmáli nejednoho diváka. Následoval krásný zážitek z vystoupení moderních gymnastek pod vedením Marcely Bezděkové. Naše děvčata v loňském roce získaly krásné 2. a 3. místo na Mistrovství ČR. Pánové z oddílu sportovní šermu předvedli divákům tento nevšední sport. Dětem se tajil dech při zvonění kordů.   I vystoupení mladších a starších žáků pod vedením Miloše Světlíka, bylo zajímavou ukázkou tělocvičného vyžití. V závěru akademie se rozezvučila sletová skladba „Cesta“. Členky jednoty pod vedením Vlasty Pospíšilové rozveselily publikum, které tleskalo do rytmu až do samého závěru.

Při rozloučení, stejně jako v úvodu, připomněla starostka divákům pozvání na zajímavou výstavu, kterou ve velké zasedací místnosti připravil bratr Jan Jurečka. Výstava je zpřístupněna do 4. května.

Akademie 2018 – vystoupení družstev dětí  TGJ, cvičitelé: Bětka Stará, Lucka Janoušková, Katka Jelínková, Terka a Pavel Mrázkovi,  Radek Milán

Akademie 2018- vystoupení moderních gymnastek

Akademie 2018 – vystoupení žen se sletovou skladbou „Cesta“

**************************************************************************************************

Výzva k předložení nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ust. §53 odst.1 zák. 134/2016 Sb. na akci: „Rekonstrukce šaten, sociálních zařízení, vrátnice, jednací místnosti a chodeb u hlavního vchodu“.

Vyberove rizeni -rekonstrukce šaten, soc.zař.,… u hl. vstupu

Sokol_Židenice-rek-ce_šaten_a_soc.zařízení-specifikace pro VŘ

********************************************************************************************

Zápis z mimořádné  schůze výboru T.J.SOKOL Brno-Židenice  ze dne 21.8.2017

ve věci vyhodnocení výběrového řízení   „Rekonstrukce střechy na hlavní budově“

 s tímto programem:

– volba hodnotící komise

– vyhodnocení výběrového řízení 

Datum a hodina zahájení schůze:  21.8.2017 v 19.15 hod.

Přítomni: ses.Cikurasová, ses. Peclová,  br. Jurečka, ses. Bezděková, ses. Stará, br. Rychlovský, ses. Štěrbová

Ses. Peclová oznamuje, že schůze výboru je vzhledem k počtu členů usnášeníschopná a konstatuje, že členové výboru dostali po rozlepení obálek dne 3.8.2017 k dispozici všechny nabídky k prostudování.

a/ hodnotící komise

Výbor se jednomyslně usnesl, že členy hodnotící komise budou všichni přítomní členové výboru

b/ Vzhledem k tomu, že se členové výboru v mezidobí podrobně seznámili s jednotlivými nabídkami, přičemž jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena, mohla hodnotící komise přistoupit k vyhodnocení a rozhodla takto:

  1. FALTON s.r.o., IČ 4690580,
Langrova 1061/43, Slatina, 627 00 Brno
 

Nabídka je ve výši 695 985,-  Kč včetně DPH

– smlouva o dílo obsahuje jak požadovaný termín plnění, tak záruku 5 let

  1. AKB Czech, s.r.o. Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno, IČ60321164

Nabídka je ve výši 732 142,-  Kč vč. DPH

– smlouva o dílo obsahuje jak požadovaný termín plnění, tak záruku 5 let

  1. PRESL, s.r.o.,IČ26915791,
 Komárovská 666/3, Komárov, 617 00 Brno

Nabídka je ve výši 791 091,- Kč včetně DPH

– smlouva o dílo obsahuje jak požadovaný termín plnění, tak záruku 5 let

7 členové  pro 

0 proti

0 zdržel se hlasování

Schůze výboru ukončena ve 20.10  hod

Zapsala: Cikurasová

Zápis ověřil:

JUDr.Jana Peclová ……………………………..

Jan Jurečka………………………………………

Jan Rychlovský…………………………………….

__________________________________________________________________________________

Sportovní odpoledne

Ve středu 7.6.2017  se uskutečnilo Sportovní odpoledne pořádané naší jednotou pro děti  z oddílů Batolata, Sokolka, Předškoláci, Rodiče a děti, ale také pro jejich kamarády, rodiče, prarodiče a sourozence. Od 16:00 do 18:00 hodin bylo na hřišti za židenickým Sokolem veselo. Tým cvičitelek – Vlaďka Štěrbová, Olga Chalupová, Jana Motlová a Terka Mrázková, v čele s Bárou Pachtovou, která sportovní odpoledne zorganizovala, připravily pro děti několik disciplín (hod do dálky, skok daleký, skok přes překážku a další), které děti postupně absolvovaly a po každém výkonu obdržely do svého sportovního sešitku razítko.

Po dokončení závodu  každý účastník  předložil svůj sešitek u prezence, kde k zasloužené pochvale obdržel i sladkou odměnu.

Náladu nám nezkazilo ani měnící se počasí. Děti prokázaly zdatnost i v neplánované disciplíně a to v evakuaci před deštěm z hřiště do tělocvičny. I tu absolvovaly na jedničku.

Sportovního odpoledne se zůčastnilo 68 dětí z našich oddílů a odhadem kolem 25 sourozenců a kamarádů.

Všem dětem děkujeme za účast a za ukázku pěkných sportovních výkonů, na které ve školním roce pilně trénovaly ve svých oddílech.

Z leva cvičitelka dětí Vlaďka Štěrbová a paní učitelka ze Sokolky Jana Motlová      Bára Pachtová – organizátorka Sportovního odpoledne a cvičitelka oddílu předškoláků

Malí závodníci si zařádili v tělocvičně na opičí dráze.

Déšť ustal, závod byl úspěšně dokončen na prosluněném hřišti.

___________________________________________________________________________________

Výzva k předložení nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení    

   ve smyslu ust. § 53 odst. 1 zák. 134/2016 Sb. na akci:

                   „Rekonstrukce střechy na hlavní  budově“

 a/ identifikační údaje zadavatele

Tělocvičná jednota Sokol Brno – Židenice

se sídlem Brno-Židenice, Gajdošova 18-22, PSČ 615 00

IČ: 00530697,

zast. Taťánou Cikurasovou, starostkou a JUDr. Janou Peclovou, jednatelkou

vyzývá k předložení nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu

ust. § 53 odst. 1 zák. 134/2016 Sb. na akci

„Rekonstrukce střechy na hlavní  budově“

 b/ informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je rekonstrukce střechy na hlavní  budově TJ.Sokol Brno-Židenice na ulici Gajdošova 18-22, 615 00 Brno, stavba č.p. 1300, k.ú. Židenice.

Výpis položek předmětné rekonstrukce a výměry jsou nedílnou součástí této výzvy.

Práce je nutno provést v období od 1.10.2017 do 30.10.2017

Zadavatel požaduje podrobný rozpočet cen za materiál a práci bez DPH a s DPH.

Zadavatel požaduje předložení návrhu smlouvy o dílo.

 c/ zadávací dokumentace,  podmínky přístupu nebo poskytnutí zadávací dokumentace podle § 53 odst. 3

Zadávací dokumentace obsahuje výpis položek a výměr a je po celou dobu trvání výzvy zveřejněna na webu zadavatele a ve vitríně TJ na ul. Gajdošova 18.

Zájemci mají možnost přístupu do instalačních prostor pro vlastní zaměření v termínu 17.7.2017 v 9:00hod., po domluvě na tel. čísle 548538271, nebo na e-mailové adrese sokolzidenice@volny.cz.

d/ lhůta a místo pro podání nabídky

v listinné podobě v českém jazyce nejpozději do 31.7.2017, doporučeně poštou nebo osobně /po tel. domluvě na tel. čísle 548538271, nebo na e-mailové adrese sokolzidenice@volny.cz.,/  do sídla zadavatele

e/ Kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání:

– splnění podmínek základní kvalifikace dle ust. § 74 zák. 134/2016 Sb. – předložení čestného prohlášení  

– splnění podmínek profesní kvalifikace dle ust. § 77 zák. 134/2016 Sb. – předložení  kopie výpisu z OR nebo živnostenských listů, ze kterých vyplývá příslušný  předmět podnikání

/originál ne starší jak 90 dnů bude poskytnut zadavateli k nahlédnutí/

– předložení kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu

  způsobenou dodavatelem třetí osobě / originál bude poskytnut zadavateli k nahlédnutí/

f/ kriteria pro hodnocení nabídek

– nejnižší nabídková cena 100%

g/  Výhrada zadavatele dle ust. § 53 odst. 5 zák. 134/2016 Sb.

Zadavatel si vyhrazuje právo oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na svém profilu. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

h/ Zrušení zakázky bez udání důvodu

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání této zakázky kdykoliv bez udání důvodu zrušit.

V Brně dne 19.6.2017

Taťána Cikurasová, starostka    a    JUDr. Jana Peclová jednatelka

TJ Sokol Brno-Židenice, Gajdošova 18/22, 615 00 Brno, IČ 0053697

Stavba : Sokol Židenice 1300/18 Rozpočet:  
Objekt : budova č. or. 18 rekonstrukce střechy
       
P.č.Číslo položkyNázev položkyMJmnožstvícena / MJcelkem (Kč)
Díl:3Svislé a kompletní konstrukce    
1319202331R00Vyrovnání povrchu zdiva přizděním,oprava atiky m28,00  
 Celkem za3 Svislé a kompletní konstrukce    
Díl:62Úpravy povrchů vnější    
2622421143R00Omítka vnější stěn, MVC, hrubá složitost 1-2 požární zídky tl. 30-40mmm214,00  
 Celkem za62 Úpravy povrchů vnější    
Díl:94Lešení a stavební výtahy    
3949941101R00Výsuvná šplhací plošina, motorický zdvih, den30,00  
 Celkem za94 Lešení a stavební výtahy    
Díl:VRNVedlejší rozpočtové náklady    
4VRNDopravní žebřík,kontejner,zábor komunikace včetně místních poplatků za ZUK, 30 dníkompl1,00  
 Celkem zaVRN Vedlejší rozpočtové náklady    
Díl:762Konstrukce tesařské    
5762331933R00Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.8 m 20% výměna poškozených prvků krovum125,00  
6762332933RT2Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod hranolů 140 x 200 mm, 20% výměna poškozených prvkům125,00  
7762341210RT2Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm pod úžlabímm212,00  
8762341811R00Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých pod úžlabímm212,00  
9762342203RT4Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 – 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cmm2297,00  
10762342204RT4Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cmm2297,00  
11762342811R00Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2297,00  
12762395000R00Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m33,57  
13998762202R00Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m %1 200,57  
 Celkem za762 Konstrukce tesařské    
Díl:764Konstrukce klempířské    
14764231460R00Lemování Ti Zn plechem zdí,tvrdá krytina,rš 660 mm m28,00  
15764241440R00Lemování trub z Ti Zn, vlnitá krytina, D do 200 mm kus2,00  
16764252403R00Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm demontáž a zpětná montáž bez dodávkym26,00  
17764291430R00Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 400 mm m16,00  
18764292450R00Úžlabí z Ti Zn plechu, rš 660 mm m18,00  
19764331851R00Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45° m28,00  
20764361320R00Okno střešní z TiZnplechu,krytina vlnitá,60 x 60cm kus2,00  
21764361810R00Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 30° kus2,00  
22764391840R00Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30° m16,00  
23764392851R00Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45° m18,00  
24764530440RT2Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm nalepení Enkolitemm28,00  
25998764202R00Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m %639,66  
 Celkem za764 Konstrukce klempířské    
Díl:765Krytiny tvrdé    
26765312810R00Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti m2297,00  
27765313111RS2Krytina Brněnka 14, střech jednoduchých z tašek engobovaných, včetně  tašek větracích 40ksm2297,00  
28765313132RS2Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás Top Roll z hřebenáčů engobovanýchm25,50  
29765313181R00Přiřezání a uchycení tašek drážkových m68,00  
30765313188R00Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm AERO 46 TIZNm26,00  
31765313663U00Protisněhová taška Franc/Brn14 engoba, 2 řady prostřídány nad žlabemkus100,00  
32765318861R00Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti hřeben a nárožím25,50  
33765901131R00Fólie podstřešní paropropustná Tyvek Solid +15% prořezm2341,55  
34998765202R00Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m %2 403,13  
 Celkem za765 Krytiny tvrdé    
Díl:783Nátěry    
35783782205R00Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2297,00  
 Celkem za783 Nátěry    
Díl:M21Elektromontáže    
36M21Hromosvod dodávka+montáž +revize střešní částkompl1,00  
 Celkem zaM21 Elektromontáže    
Díl:D96Přesuny suti a vybouraných hmot    
37979011111R00Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t17,53  
38979011121R00Příplatek za každé další podlaží t17,53  
39979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t17,53  
40979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t333,09  
41979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t17,53  
42979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t17,53  
43979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t17,53  
 Celkem zaD96 Přesuny suti a vybouraných hmot    

__________________________________________________________________________________

Něco z historie:

Před 135 lety se konal I. všesokolský slet

Praha, 15. 6. 2017 – V neděli 18. června uplyne přesně 135 let od konání I. všesokolského sletu. V roce 1882 slavil Sokol Pražský dvacet let od svého vzniku. Jeho náčelník, doktor Tyrš, se rozhodl oslavit kulatiny vskutku monumentálně hromadným cvičením na Střeleckém ostrově, které vešlo do sokolské historie jako I. všesokolský slet. Proč padla volba právě na Střelecký ostrov? V Praze totiž tehdy nebylo jiného tak velkého a vhodného místa.
Přípravy Jubilejní slavnosti, jak se tehdy slet nazýval, probíhaly celý rok. Jsou dochované korespondenční lístky, kde venkovské jednoty potvrzovaly svoji účast. Nakonec do Prahy dorazilo účastníků požehnaně – ze 76 sokolských jednot a také hosté z Polska a Ameriky.
Dne 16. června 1882 byli uvítáni první účastníci sletu a hned následujícího dne se uskutečnila finální zkouška jednotlivých sletových skladeb. Večer téhož dne se konalo slavnostní představení v Novém (Národním) divadle, kde herec Vojtěch Slukov přednesl pozdravnou báseň od Svatopluka Čecha.
Na Střeleckém ostrově bylo přes sedm stovek cvičenců, ale slavnostního průvodu Prahou před vystoupením se zúčastnilo 1572 sokolů s 57 sokolskými prapory. Celý průvod doprovázela Kmochova hudba z Kolína a vyvrcholení celé akce bylo na Střeleckém ostrově. Zde cvičilo pod vedení dr. Miroslava Tyrše na 720 sokolů oblečených do jednotných úborů. Cvičenci se neřídili hudbou, jak tomu bylo u pozdějších sletů, ale údery tyče do ozvučné desky. Předvedeno bylo 10 sletových skladeb, a to jak prostných, tak i cvičení na nářadí. Celkově se představilo na 40 družstev a přehlídce přihlíželo 3000 diváků. Závěr dne byl obohacen předáním stříbrného věnce dr. Miroslavu Tyršovi a velkolepým ohňostrojem.
Stovky cvičenců, nadšené davy v ulicích a oslavné články v tisku. Tak to v Praze vypadalo při prvním všesokolském sletu 18. června roku 1882. Náčelník Sokola Miroslav Tyrš ho tehdy uspořádal navzdory nevoli rakouských úřadů. Úspěch u českých vlastenců byl ale tak velký, že císařství další slet zakázalo a mohl se konat až po dlouhých devíti letech – v roce 1891 ve spojení s Jubilejní výstavou v Praze.

_________________________________________________________________________________

Příměstský tábor pro moderní gymnastky

se bude konat od 14.-18.8.2017 od 8,30- 16 hod.

v prostorách SOKOLA, Gajdošova 18, Brno.

Kromě protažení našich lenošných těl budou na programu hry, výlet, pokud bude horko, koupání.

Příměstský tábor je pro děvčata 8letá a starší.

Přihlášky do konce června, posílejte na adresu Sokola nebo  ma.bezdekova@seznam.cz. Ještě máme volná místa!

Cena :  1500,- Kč

__________________________________________________________________________________

Oddíly –  Batolata, Sokolka, Předškoláci, Rodiče a děti pořádají:

Sportovní odpoledne

KDY: 7.6.2017  – od 16:00 do 18:00 hodin

KDE: Na hřišti za sokolem

(v případě špatného počasí v tělocvičně)

S sebou: sportovní oblečení, pití, dobrou náladu

Akce je určena pro všechny děti z oddílů Batolata, Sokolka, Předškoláci, Rodiče a děti +přátele (vezměte s sebou i rodiče, prarodiče, sourozence, kamarády …)

Program: soutěže a hry s atletickým zaměřením

sportovní odpoledne 7.6.

Napsat komentář

Tvorba webových stránek: Webklient